Arti Tata Bahasa Jepang ~ wa tomokaku (~はともかく)

Arti Tata Bahasa Jepang ~ wa tomokaku (~はともかく)
Tata Bahasa Jepang ~wa tomokaku (~はともかく) mempunyai arti "Terlepas dari, kesampingkan mengenai".

例文

奥さんの料理は見た目はともかく味は美味しい。
Okusan no ryōri wa mitame wa tomokaku aji wa oishī.
Masakan istri, kesampingkan mengenai tampilannya, yang penting rasanya enak.

あの俳優は、顔はともかくとして演技が素晴らしい。
Ano haiyū wa, kao wa tomokaku toshite engi ga subarashī.
Aktor itu, kesampingkan mengenai wajahnya dia telah berakting hebat.

挨拶はともかくとして、さっそく会議の本題に入りましょう。
Aisatsu wa tomokaku to shite, sassoku kaigi no hondai ni hairimashou.
Kesampingkan mengenai salam, mari masuk ke tema utama pertemuan sekaligus.

この店の品物は、質はともかく種類は多い。
Kono mise no shinamono wa, shitsu wa tomokaku shurui wa ōi.
Barang-barang dari toko ini, terlepas dari kualitasnya banyak jenisnya.

漢字を読むことはともかく、書くことは苦手だ。
Kanji o yomu koto wa tomokaku, kaku koto wa nigateda.
Terlepas dari membaca Kanji, saya tidak pandai menulis.

値段はともかく、デザインのほうが気に入った。
Nedan wa tomokaku, dezain no hō ga kiniitta.
Terlepas dari harganya, saya suka desainnya.

彼が行くかどうかはともかく、初めの計画どおり旅行しよう。
Kare ga iku ka dō ka wa tomokaku, hajime no keikaku-dōri ryokō shiyou.
Terlepas dari apakah dia akan pergi atau tidak, mari kita bepergian sesuai rencana di awal.

わたしは、日本語を話すことはともかく、書く事は苦手だ。
Watashi wa, nihongo o hanasu koto wa tomokaku, kaku koto wa nigateda.
Terlepas dari berbicara bahasa Jepang, saya tidak pandai menulis.

フランス語はともかく、英語だけはぜひマスターしてください。
Furansugo wa tomokaku, eigo dake wa zehi masutā shite kudasai.
Terlepas dari bahasa Prancis, biar bagaimanapun tolong  kuasai bahasa Inggris.

行くか行かないかはともかく、飛行機の予約だけはしておこう。
Iku ka ikanai ka wa tomokaku, hikōki no yoyaku dake wa shite okou.
Terlepas dari apakah saya pergi atau tidak, saya hanya akan memesan pesawat terbang.

政治の話はともかく、恐怖管理理論からは意志力の問題における失敗について多くのことを学ぶことができます。
Seiji no hanashi wa tomokaku, kyōfu kanri riron kara wa ishi-ryoku no mondai ni okeru shippai ni tsuite ōku no koto o manabu koto ga dekimasu.
Terlepas dari politik, teori manajemen teror dapat mengajarkan kita banyak tentang kegagalan tekad kita sendiri.

All Japanese grammar lessons are designed to help you study for the JLPT. If you have any feedback or notice any errors, please leave a comment.

0 Response to "Arti Tata Bahasa Jepang ~ wa tomokaku (~はともかく)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel